Lékaři – odborné stáže

Zveřejněno 2. 6. 2023

Stáž pro lékaře v rámci specializovaného výcviku

Na našich akreditovaných pracovištích nabízíme možnost absolvovat odborné stáže v rámci specializovaného výcviku lékařů. Pokud máte zájem stáž absolvovat v dynamicky se rozvíjejícím zařízení, pak postupujte dle následujících pokynů.

  1. Řádně a čitelně vyplňte ve všech bodech Přihlášku na odbornou stáž. Bez podpisů a razítka zaměstnavatele a stážisty nebude přihláška přijata k administraci.
  2. Přihlášku odešlete na personální oddělení Nemocnice Šumperk a.s., a to nejpozději 1 měsíc před plánovaným nástupem na stáž, E: personalni@nemocnicesumperk.cz.
  3. Personální a mzdové oddělení žádost elektronicky převezme a elektronicky stáž potvrdí, případně nabídne alternativu termínu. Zároveň dohodne termín osobního jednání pro podpisy smlouvy.
  4. Cena za stáž se řídí platným ceníkem Nemocnice Šumperk a.s.
  5. V případě, že si stážista bude odbornou stáž hradit sám, zašle spolu s vyplněnou přihláškou i kopii platné smlouvy pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě.
  6. Na základě přihlášky personální a mzdové oddělené vyhotoví písemné povolení stáže, které je zasláno jak zaměstnavateli nebo stážistovi, tak vedení příslušného oddělení Nemocnice Šumperk a.s.
  7. Zároveň personální a mzdové oddělené připraví Smlouvu o umožnění absolvování stáže.
  8. Stáž se hradí bezprostředně po ukončení, a to fakturou, která je zaslána zaměstnavateli nebo stážistovi.
  9. Pracovní oděvy a obuv je povinen si stážista zajistit na vlastní náklady.
  10. Nemocnice Šumperk a.s. umožní stážistovi zakoupit si obědy za aktuální cenu, informace možno žádat na personálním a mzdovém oddělení.

Přihláška na odborné stáže lékařů